Všeobecné obchodní podmínky


   
   
1. Rozsah platnosti
 
Platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jejich platnost se uznává převzetím zboží, jeho zpracováním a dalším prodejem, dále bezvýhradným přijetím nabídky, potvrzení zakázky nebo dodacího listu.
   
Odchylky od těchto podmínek jsou možné jen v případě, pokud je výslovně písemně uznáme.
   
2. Nabídka
   
Naše nabídky jsou nezávazné. Zakázky jsou pro nás závazné jen tehdy, pokud je potvrdíme nebo splníme zasláním zboží; ústní vedlejší ujednání jen tehdy, pokud je písemně potvrdíme.
Naše výrobky jsou popsány v Technických směrnicích a povoleních orgánů stavebního dozoru/ES prohlášeních o shodě. Odkazy a upozornění na tyto popisy výrobků neobsahují příslib vlastností.
Aplikační poradenství a všechny informace v Technických směrnicích jsou nezávazné a nezprošťují kupujícího vlastních pokusů a zkoušek. Za dodržování zákonných a úředních předpisů při používání našich výrobků je odpovědný kupující.
   
3. Rozsah dodávky
   
Pro rozsah dodávky je určující naše potvrzení zakázky.
Vedlejší dohody a změny vyžadují naše písemné potvrzení.
Dokud bude kupující se svým závazkem v prodlení, bude naše dodavatelská povinnost pozastavena.
   
V případě zaviněného překročení dohodnuté lhůty dodání dochází po stanovení přiměřené dodatečné lhůty k prodlení s dodávkou.
Kupující je povinen uvést při zadání zakázky místo určení zboží (místo dodání) a příjemce, dále nám sdělit bezodkladně změny dispozic. Dojde-li k porušení této povinnosti, jsme zproštěni dalších dodavatelských závazků.
   
4. Dodací lhůta
   
Naše oznámení o lhůtě dodání jsou nezávazná a rozumí se z Hameln nebo Wernsdorfu. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení zakázky, nikoliv však před opatřením podkladů, povolení a souhlasů, které je kupující povinen obstarat, jakož i před příchodem dohodnuté platby.
Zdrží-li se dodávka o více než polovinu dodací lhůty uvedené v potvrzení zakázky, je kupující oprávněn po stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy. Jeho oprávnění požadovat náhradu škody z prodlení plnění se omezuje na případy úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smlouvy.
     
Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně při opatřeních v rámci pracovních nepokojů,
   
 
zejména stávky nebo výluky, dále pak v případě výskytu nepředvídatelných překážek, které přesahují naši vůli, pokud mají tyto překážky prokazatelně značný vliv na zhotovení nebo odeslání předmětu dodávky. To platí rovněž, když nastanou tyto okolnosti u subdodavatelů.
Za výše uvedené překážky neodpovídáme ani tehdy, když nastanou během již existujícího prodlení prodávajícího. Začátek a konec takových překážek sdělíme v důležitých případech kupujícímu co nejdříve.
   
5. Ceny a platby
     
Ceny platí, pokud nebylo dohodnuto jinak, ze závodu včetně nakládky v závodu. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši, která se vykazuje zvlášť. Platby směnkou se zásadně vylučují. Zápočet s jinými nesporně a právoplatně stanovenými pohledávkami není bez předchozí vzájemné dohody přípustný. Během prodlení s platbou nese kupující každé nebezpečí za naše plné uspokojení. Během doby trvání prodlení je kupující povinen poskytnout nám náhradu za obvyklé bankovní náklady za nezajištěné půjčky s denní výpovědí a kromě toho nám nahradit každou škodu vzniklou v důsledku prodlení.
   
6. Převzetí zboží a přechod nebezpečí
   
S převzetím zboží přechází nebezpečí na kupujícího. Nebezpečí přechází na kupujícího nejpozději odesláním předmětu koupě, příp. dodávaných dílů, a to také tehdy, jedná-li se o dílčí dodávky. Dostane-li se kupující s převzetím zboží do prodlení, přechází na něj nebezpečí od okamžiku prodlení.
Kupující je povinen ihned při příchodu zkontrolovat, zda dodané zboží nevykazuje vady a je vhodné pro účel použití; v opačném případě je zboží považováno za schválené.
 
7. Poskytnutí záruky a náhrada škody
   
Reklamace budou zohledněny jen tehdy, budou-li uplatněny do osmi dnů po obdržení zboží – v případě skrytých vad poté, co byly odhaleny, nejpozději však šest měsíců po obdržení zboží – písemně s přiložením důkazů.
V případě oprávněné reklamace nám přísluší volba mezi výměnou, opravou nebo náhradní dodávkou. Takto vzniklé náklady jdou k naší tíži. V případě nezdařené opravy nebo náhradní dodávky je kupující oprávněn požadovat snížení ceny nebo zrušení  smlouvy. Oprávnění požadovat náhradu škody se omezuje jen na případy, ve kterých jsme úmyslným jednáním nebo z hrubé nedbalosti porušili smlouvu.
V případech, ve kterých budou naše přísady používány s cizími přísadami,
 
 
které jsme nevyrobili, se vylučuje jakákoliv záruka. Po zpracování může být požadováno pouze snížení kupní ceny zaplacené za reklamované zboží.
   
8. Výhrada vlastnictví
   
Naše zboží je dodáváno s výhradou vlastnictví. Zůstává naším majetkem do úplného zaplacení našich veškerých, také v budoucnu vzniklých pohledávek z obchodního spojení s kupujícím. Výhrada vlastnictví zůstává zachována, dokud nebudou zaplaceny veškeré pohledávky z běžného účtu. Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále zpracovávat v novou věc, přičemž budeme považováni za majitele nové věci ve smyslu § 950 BGB. Také zpracované zboží slouží k našemu zajištění. Při zpracování našeho zboží s cizím zbožím, které nepatří kupujícímu, se staneme spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty našeho zboží k jinak zpracovanému zboží. Kupující je povinen vyhradit si vůči svým odběratelům jemu náležející podmíněné vlastnictví ke zboží, dokud tito odběratelé nezaplatí celou kupní cenu. Všechny pohledávky kupujícího z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví se tímto postupují nám. Kupující je oprávněn vymáhat pohledávky za nás. Pokud bude kupující prodávat zboží s výhradou vlastnictví společně s cizím zbožím, které nepatří nám, ať již bez zpracování nebo po něm, považuje se za postoupenou pohledávka z kupní ceny jen ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví. Na naše vyžádání je kupující povinen nám sdělit dlužníky postoupených pohledávek. Jsme oprávněni oznámit dlužníkovi postoupení.
   
9. Dávkovací zařízení a zapůjčené obaly
 
Zapůjčené obaly, příp. dávkovací zařízení zůstává naším majetkem. Je možné je používat výlučně pro námi dodané přísady. Pokud budou používány jiné přísady, je kupující povinen dávkovací zařízení a zapůjčené obaly ihned vrátit. V opačném případě si vyhrazujeme právo vyúčtovat reprodukční pořizovací cenu. Kupující se povinen provádět opravy na dávkovacím zařízení a zapůjčených obalech sám.
   
10. Místo plnění a soudní příslušnost
   
Místo plnění a soudní příslušnost je Hameln.
 
11. Právoplatnost
   
Přestala-li být některá z výše uvedených ustanovení smlouvy zcela nebo zčásti součástí smlouvy nebo stala-li se neplatná, zůstává zbytek smlouvy platný. 
 
Stav: září 2009